АХМАДЫН ӨРГӨӨНД ЗАСВАР ХИЙГДЛЭЭ

Сумын 100 жилийн ойн хүрээнд тус сумын 3-р багийн малчин П.Мягмарсүрэнгийн дүү Дархан хот дахь “Мөнгөтийн таг ТББ”-н тэргүүн Пэрэнлэйн Түмэнжаргал нь ах эгч нарын хамт ирж сумын ахмадын өргөөнд засварын ажлыг хийж гүйцэтгүүлэв. Засварын ажлыг тус сумын уугуул Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдардаг Дэмид-Осорын Мөнгөнхуяг, Энхсайханы Алтанхуяг нар үнэ төлбөргүй хийж гүйцэтгэв. “Мөнгөтийн таг ТББ” нь иргэдийн дунд амьдрах ухаанд сургах сургалт зохион байгуулах, судалгаа хийх, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг түр байрлуулж асаргаа үйлчилгээ, өдөр өнжүүлэх ажиллуулдаг.
Ахмадын өргөөнд засвар хийх хөрөнгө санхүүг шийдвэрлэж, засварын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн бүх хүмүүстээ талархал илэрхийлэн ажлын амжилт хүсье.

ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ 100 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠫ ∙ ᠮᠢᠭᠮᠠᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠠᠬᠢ 《ᠮᠥᠩᠭᠥᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ》 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠫᠡᠷᠡᠩᠯᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨᠵᠢᠠᠷᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠᠳ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠳᠡᠮᠡᠳ-ᠣᠰᠣᠷ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨᠬᠤᠶᠠᠭ᠂ ᠡᠩᠬᠡᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨᠬᠤᠶᠠᠭ ᠨᠠᠷᠠ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠥᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠪᠡ. 《ᠮᠥᠩᠭᠥᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ》 ᠨᠢ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠥᠨᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃
ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠬᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡ᠃

2024-04-09 10:06:10