ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ
ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖИЛ

...

2023-12-25 16:15:42

Дэлгэрэнгүй..
ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

-ДЭД БҮТЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ /ЗАМ, ГҮҮЙР, БАРИЛГА, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ӨРГӨТГӨЛ/ -ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ -БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ...

2023-12-12 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..