o Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
худалдан авах ажиллагаа төлөвлөнөө

...

2023-03-13 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..