ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

-ДЭД БҮТЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ /ЗАМ, ГҮҮЙР, БАРИЛГА, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ӨРГӨТГӨЛ/

-ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ

-БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ

2023-12-12 00:00:00